Skip to main content

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 De algemene voorwaarden van Pro Contact B.V., hierna: ‘Algemene Voorwaarden’, zijn van toepassing op alle door Pro Contact B.V., hierna: “Pro Contact” uitgebrachte offertes en op alle door haar gesloten overeenkomsten waarbij zij diensten verricht c.q. werkzaamheden uitvoert.

1.2 Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, hierna: “Opdrachtgever” zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.3 Alle door Pro Contact op enigerlei wijze verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

1.4 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 2 BETALINGEN

2.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer.

2.2 De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Pro Contact. Het is Opdrachtgever niet toegestaan betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening wegens (vermeende) tegenvorderingen van Opdrachtgever.

2.3 Indien de betalingstermijn als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt overschreden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever zonder nadere aankondiging, over de openstaande factuur / facturen een samengestelde rente van 1% per maand verschuldigd aan Pro Contact. Opdrachtgever is in dat geval bovendien een vergoeding verschuldigd voor de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ter hoogte van 15% van de onbetaald gelaten factuur / facturen.

2.4 Door Pro Contact te maken gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten bestaan uit alle kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, ook voor zover deze kosten het liquidatietarief te boven gaan.

 

ARTIKEL 3 UITVOERING OVEREENKOMST

3.1 Pro Contact zal zich naar beste vermogen inspannen haar diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Pro Contact worden uitgevoerd als overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 BW op basis van een inspanningsverbintenis.

3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig door Opdrachtgever aan Pro Contact ter beschikking zijn gesteld, heeft Pro Contact het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.3 De termijnen voor het verrichten van een dienst c.q. het uitvoeren van werkzaamheden zijn niet fataal. Indien Pro Contact niet tijdig heeft gepresteerd, dient zij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een termijn van 14 dagen te worden gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen. Alleen indien Pro Contact ook na ommekomst van die aanvullende termijn van 14 dagen haar verplichtingen niet nakomt, kan er sprake zijn van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Pro Contact.

 

ARTIKEL 4 BEKLAG

4.1 Indien Pro Contact de overeenkomst niet (volledig) nakomt dan wel de prestatie van Pro Contact niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever dient Opdrachtgever hiervan terstond schriftelijk beklag te doen bij Pro Contact.

4.2 Een aanspraak van Opdrachtgever tegen Pro Contact vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd is ingediend bij Pro Contact binnen één maand nadat de Opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

4.3 Klachten omtrent enige factuur van Pro Contact moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Pro Contact zijn ingediend. De bewijslast dat een klacht tijdig is ingediend rust op Opdrachtgever. Na de termijn van 7 kalenderdagen voornoemd worden klachten niet meer in behandeling genomen en staat de verschuldigdheid van de factuur onherroepelijk vast. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.

4.4 Indien buiten de in dit artikel omschreven gevallen door Pro Contact aan een klacht (toch) aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

 

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Pro Contact kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade. Pro contact is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

5.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de gemaakte of nog te maken kosten om de diensten c.q. werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst (alsnog) deugdelijk te (laten) verrichten.

5.3 Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Onder indirecte schade valt (dan ook) onder andere, maar niet uitsluitend, omzetverlies, gederfde winst en gemiste besparingen.

5.4 Indien Pro Contact aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de opdracht, althans tweemaal het factuurbedrag voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.5 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Pro Contact vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

5.6 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste roekeloosheid van Pro Contact of haar bestuurder(s).

 

ARTIKEL 6 VERJARING

6.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Pro Contact, één jaar.

 

ARTIKEL 7 TIJDSDUUR EN OPZEGGING

7.1 Binnen de initiële contractstermijn zoals genoemd in de opdrachtbevestiging kan Opdrachtgever niet tussentijds opzeggen.

7.2 Na afloop van de initiële contractstermijn wordt de samenwerking automatisch en stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. In de verlengingsperiode kan de Opdrachtgever tussentijds opzeggen met inachtneming van één kalendermaand.

 

ARTIKEL 8 OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1 Pro Contact heeft het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen, indien beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst.

8.2 Indien zich een van de in het eerste lid van dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van Pro Contact jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden.

 

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 De (intellectuele) eigendom van alle door Opdrachtgever aangeleverde bestanden, klant- en marktgegevens en alle andere bedrijfsunieke vertrouwelijke gegevens berust bij Opdrachtgever.

9.2 De intellectuele eigendomsrechten van alle door Pro Contact ontwikkelde content voor online recruitment en sales campagnes, waaronder o.a. maar niet uitsluitend begrepen de content van social media campagnes, social media teksten, foto’s, video’s, beeldmateriaal, animaties, vacatureteksten, sales pitches en websites, berust uitsluitend bij Pro Contact.

 

ARTIKEL 10 NIET OVERNAMEBEDING

10.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens dan na schriftelijke toestemming van Pro Contact, medewerkers van Pro Contact in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

10.2 Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim door de enkele overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde en zal aan Pro Contact in dat geval een direct opeisbare boete verbeuren van € 50.000,- per overtreding onverminderd het recht van Pro Contact schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

 

ARTIKEL 11 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

11.1 Voor zover in het kader van het verrichten van de diensten Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Pro Contact het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Meer weten?

Download de whitepaper

Vul je gegevens in en ontvang de whitepaper binnen no-time in je mailbox!

  Meer weten?

  Download de RPO whitepaper

  Vul je gegevens in en ontvang de whitepaper binnen no-time in je mailbox!

   Want to know more?

   Download the whitepaper

   Fill in your details and we'll deliver our white paper straight to your mailbox in no time!